Post Categories 走在路上

经典对白【转】

1、被录取到很不如意的专业,心情糟得很,真是欲进无味,欲退无路啊。 ——人生的关键不在于拿了一副好牌,而在于打<span class="dots"> … </span><span class="link-more"><a href="https://lihuawei.net/index.php/2013/04/10/jingdianduibai/" class="more-link">Read more <span class="screen-reader-text">"经典对白【转】"</span></a></span>